ارتباط با همکاران ما
ستاد دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه علوم پزشکی تهران

 دبیر ستاد دانشجویان شاهد و ایثارگر : جناب آقای دکتر رستمیان
مدیر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر : جناب آقای دکتر پورمحمدیان

سرکار خانم حسینی (کارشناس آموزشی - رفاهی)
سرکار خانم خرم (کارشناس آموزشی - رفاهی)
سرکار خانم عبادتگر(کارشناس امور فرهنگی)
جناب آقای عبدالوند (کارشناس امور فرهنگی)
جناب آقای تکلو (کارپرداز)

شماره تماس : 88396098
و
خانم دکتر ابراهیمی نسب در دانشکده پزشکی شماره تماس: 64053260

بلوار کشاورز - خ ایتالیا - روبروی آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه - پلاک 74