ارتباط با همکاران ما
ستاد دانشجویان شاهد و ایثارگر
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دبیر محترم ستاد: جناب آقای دکترمصطفی محقق
مدیریت محترم ستاد:جناب آقای دکتر پورمحمدیان
همکاران:
سرکار خانم حسینی (کارشناس آموزشی- رفاهی)81633492
سرکارخانم خرم(کارشناس آموزشی)81633487
جناب آقای تکلو81633464
جناب آقای حيدري(رئیس حسابداری)81633458
سرکار خانم عبدالکریمی:مدیر سایت 81633474
بلوار کشاورز- تقاطع قدس
طبقه 4 اتاق 408