سوالات مسابقه کتابخوانی مطلع مهر
1- بزرگترین مانع ازدواج در جامعه کنونی ما کدام است؟
الف – افکار و فرهنگ غلط         ب-   مشکلات اقتصادی       ج-  مشکلات اجتماعی        د- تحصیلات
2- اصلی ترین عامل ازدواج موفق کدام است؟
الف - شناخت       ب -  مسئولیت          ج – تمکن مالی         د-   عقلانیت
3- طبق سخنان پیامبر و ائمه اطهار بهترین زمان برای خواستگاری کدام است؟
الف - سه شنبه غروب          ب -  پنج شنبه بعد از ظهر       ج - جمعه بعد از ظهر           د-   شنبه اول شب
4- حکم ازدواج در زمره کدام یک از احکام زیر قرار دارد؟
الف - گاه مستحب گاه واجب      ب – مستحب        ج - گاه مستحب گاه مباح          د- گاه مستحب ،گاه مباح،گاه واجب،گاه حرام                           
5- حدیث: هرکس بنده خدایی را زن دهد، خداوند تاج شاهی بر سر او می نهد از کیست؟
الف – رسول خدا (ص)      ب – امام صادق (ع)       ج – امام کاظم (ع)          د-   امام علی (ع)
6- کدامیک جزء شاخصه های رسیدن به بلوغ اجتماعی نمی باشد؟
الف – تعامل با دیگران        ب -  مسئولیت پذیری        ج -  شکوفایی استعدادها         د-  عدم بروز احساسات
7- چه میزان تفاهم در ازدواج مفید و لازم است؟
الف -100%-90%          ب -  90%- 80%          ج – 80%-  70%          د-   70%-60%
8- چه کسانی بهتر است ازدواج نکنند؟
الف –افراد زود رنج          ب -  افراد فاقد تمکن           ج – افراد بی مسئولیت          د- افراد کم سن و سال
9- کدام مهارت در خواستگاری مهم تر و لازم تر است؟
الف – خوب گوش دادن         ب -  خوب حرف زدن          ج – خوب بیان کردن           د-  خوب دیدن
10- حدیث "تا کسی را خوب نیازمودی به او اطمینان نکن "از کیست؟
الف – امام حسین (ع)             ب - امام علی (ع)              ج – رسول اکرم (ص)            د – امام حسن (ع)
11- این سخن از کیست؟ ایمان فرد به حجم نماز و روزه هایش نیست، به شرکت در محافل مذهبی نیست، بلکه به صداقت و امانتداری اوست.
الف – امام رضا(ع) ب – امام صادق(ع) ج – امام علی (ع)           د –امام کاظم(ع)
گزینه صحیح در نقطه چین های زیر کدام است؟
12- برای ازدواج ، در مردان سن ......................  و  در زنان سن ........................ملاک است
الف - فیزیولوژی – عقلی      ب  -  عقلی- فیزیولوژی       ج -  فیزیولوژی – فیزیولوژی        د- عقلی – عقلی
13- بلوغ اشد به تعبیر قران رسیدن فرد به حدی از ............................و ........................... میباشد.
الف – بلوغ روانی و عقلی    ب   بلوغ روانی و جنسی    ج – بلوغ جسمی و فرهنگی        د – بلوغ روانی و عاطفی
14- اصلی ترین مساله که موجب آرامش آدمی در ازدواج است اصل  ........................  و مهمترین مساله در کفویت ...................... است.
الف – امنیت – برابری               ب – ایمان - همتایی       ج – همتایی – ایمان       د-   برابری – امنیت 
15- عاملی که ترس و دلهره را از وجود انسانها پاک میکند ................ است
الف - ایمان      ب -  توکل بر خدا          ج - کفویت             د-   استخاره 
16- مهریه سنگین نه تنها ...................... را میبرد بلکه باعث ایجاد ......................... میشود.
الف – مهر – کینه         ب – محبت – بی برکتی       ج – احترام – بی اعتمادی      د- همه موارد
17- طبق آموزه های دینی ازدواج مانع ................... نبوده بلکه دریچه ای به سوی ..................... است.
الف – پیشرفت معنوی- آرامش      ب – آسایش – پیروزی       ج – پیشرفت – پیروزی       تحصیل – پیروزی
18- توکل یعنی:
الف- انسان به مطالعه کتب ، مشاوره، حمایت والدین و تحقیقات قبل از ازدواج اتکا کند
ب – در تمام مراحل شناسایی،تحقیق،مشورت و ارزیابی نگاهمان رو به خدا باشد
ج- انسان مطالعات و تحقیقات را داشته باشد            
د  - همه موارد
19- جایگاه استخاره برای ازدواج کدام است؟
الف- استخاره مشورت با خداست و مقید بودن به آن موجب انتخاب درست میشود.
ب – استخاره به نوعی الهام از غیب است و باید انجام شود
ج- استخاره جای تفکر ،توکل ،تحقیق و مشاوره را نباید بگیرد
د- قبل از رفتن به خواستگاری یا آمدن خواستگار باید استخاره کرد و سپس اقدام کرد.
20- بزرگترین معضل ازدواج د انشجویی از دیدگاه دانشجویان متاهل کدام است؟
الف – مشکلات اقتصادی       ب- عدم تطابق فرهنگی      ج- مشکلات اجتماعی        د - تحصیلات
21- این سخن از کیست؟
* با کسی که عقلت اورا نمی پذیرد مشورت نکن گرچه آن شخص به خردمندی و پرهیزکاری مشهور باشد و هرگاه با کسی که قلبت او را نمی پذیرد مشورت کردی نباید با آنچه او می گوید مخالفت کنی ،گرچه بر خلاف میل و مرادتو باشد چون نفس انسان از قبول حق سرباز میزند.*
الف پیامبر اسلام(ص)             ب - امام علی (ع)                 ج-  امام صادق  (ع)          د-  امام حسین(ع)
22- کدامیک از گزینه های زیر نباید انگیزه اصلی ازدواج باشد؟
الف – خوشنامی ،دارایی ،قدرت                                   ب – حسن خلق، نرمخوئی و  زیبایی
ج- دارایی ،خاندان ،قدرت                                            د- هیچکدام
23- کدام سخن زیر از پیامبر اسلام (ص) است ؟
الف – هر که مشورت کند چنانچه به هدف برسد راه راست را بیابد ستایش شده و چنانچه خطا کند و مشورت او را به هدف نرساند عذر موجهی دارد.
ب – کسی که مشورت کند از خطا ایمن شود    
ج – در کارت با افراد غیر آگاه و غیر مطلع مشورت نکن
د- هیچ یک از شما کاری انجام ندهد جز آنکه درباره آن مشورت کند

24- کدام یک بهترین انتخاب نیست؟
الف – زمانی که انسان اطلاعات لازم را در مورد ازدواج بداند و شناخت صحیح از  تفاوت مرد و زن،وظائف و تکالیفشان نسبت به هم و آداب و رسوم همدیگر داشته باشد.
  ب- صرفا بر اساس احساسات و علاقه زودگذر نباشد.       
ج- زن هم مانند مرد مطرح کننده ازدواج باشد
د- وقتی است که انسان به بلوغ عقلی ،اجتماعی و عاطفی رسیده باشد و از روی اراده ،تفکر و مشورت و توکل انتخاب نماید.
25- کدام جمله زیر غلط است؟
الف : مهریه باعث ایجاد مهر و محبت بین زن و شوهر میشود
ب – مهریه به زن مقام می دهد
ج- مهریه نشانه علاقه و طالب بودن مرد است
د- مهریه بالاتر نشان دهنده بالا بودن مقام زن است.
موفق باشید.
پاسخنامه

ردیف

الف

ب

ج

د

1

×

 

 

 

2

 

 

 

×

3

 

 

×

 

4

 

 

 

×

5

×

 

 

 

6

 

 

 

×

7

 

 

 

×

8

 

 

×

 

9

×

 

 

 

10

 

×

 

 

11

×

 

 

 

12

 

×

 

 

13

×

 

 

 

14

 

 

×

 

15

 

×

 

 

16

 

 

 

×

17

×

 

 

 

18

 

×

 

 

19

 

 

×

 

20

 

×

 

 

21

 

 

×

 

22

 

 

×

 

23

 

 

 

×

24

 

 

×

 

25

 

 

 

×